Lakáshasználat volt házastársak esetén

2019.03.27

Nincsen helye a lakáshasználat családjogi jogcímen történő újraszabályozásának, ha az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését követően a volt házastárs quasi bérlőként marad a lakásban, majd a bérleti díj nemfizetése miatt kiköltöztetésére kerül sor. Ebben az esetben a lakáshasználati jog ellenértékére sem tarthat igényt. (BH 2017.1.19.)

Házastársak felbontották házasságukat, közös tulajdonukban állt egy ingatlan. Az egyik volt házastárs az ingatlanból kiköltözni nem kívánt, ezért a bíróság a közös tulajdont úgy szüntette meg a felek között, hogy a bent lakó volt házastárs 1/2 tulajdonjogát a lakott értéknek megfelelő értékben a másik házastárs  kizárólagos tulajdonába adta. Így a bent lakó volt házastárs az ingatlant tovább használhatta lakáshasználati díj ellenében (ezt a tulajdonos volt házastársnak  kellett megfizetnie). Azonban egy idő után a lakáshasználati-díj fizetési kötelezettségének nem tett eleget a bent lakó fél, ezért a bíróság az ingatlan kiürítésére kötelezte, amelynek önként nem tett eleget, így bírósági végrehajtás során kiköltöztették.

Ezek után a kiköltöztetett fél a bírósághoz fordult annak érdekében, hogy a lakáshasználatot újra szabályozza, illetve hogy a volt házastársa fizesse meg számára a lakáshasználati jog ellenértékét arra hivatkozással, hogy a bíróság nem értékelte a felek közti családjogi jelleget és körülményeiben lényeges változás következett be. Az első fokú bíróság elutasította a keresetet azzal az indoklással, hogy a quasi bérleti jogviszonyukra az Ltv. (un. lakástörvény) a irányadó, itt szerződésszegés miatti felmondás történt a bent lakó fél részére. (Megjegyzés: a bent lakó félnek a lakás használatáért lakáshasználati-díjat kellett volna fizetnie a tulajdonos felé.)

A fellebbezést követően a másodfokú bíróság is helybenhagyta az első fok ítéletét.

Ezt követően a bentlakó fél a Kúriához fordult felülvizsgálati kérelmével, azonban a Kúria megállapította, hogy az eljáró bíróságok helyesen jártak el. Mivel a bent lakó fél a quasi bérleti jogviszonyban kötelezettségét megszegte, ennek jogkövetkezményeként a jogviszonyát megszüntették, ezért a volt házastársa a házastársi közös lakás használatának rendezéséhez tapadó lakáshasználati jog ellenérték megfizetésére sem kötelezhető.