Adatkezelési tájékoztató

A drkolozsvariugyvediiroda.hu weblap kezelője dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd.

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

I. Fogalom meghatározások

1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


II. Az adatkezelő adatai:

cégnév: dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd

Székhely: 1091 Bp., Üllői út 109/b. II. em. 9.

weboldal: www.drkolozsvariugyvediiroda.hu

mobil: 30/251-2234

email: kolozseszter@t-online.hu

adatvédelmi tisztviselő: nincs

Az adatkezelés jogalapja:

 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Pmt.)

III. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 Az adatkezelésre a megbízási szerződésem kötelezettségeinek teljesítése okán, vagy egéb jogi kötelezettségem teljesítése miatt, vagy az ügyfeleim önkéntes hozzájárulásával kerül sor - kiskorúak tekintetében a szülői felügyeleti jogot gyakorló nagykorú személy bocsátja a rendelkezésemre. Egyéb személyes adat is birtokomba kerülhet, amit az ügyfeleim bocsátanak a rendelkezésemre, vagy harmadik személyektől kapok az ügyfelemre vonatkozó személyes adatot. Harmadik személy személyes adatát az ügyfeleim jogos érdekéből kezelem, érdekmérlegelés alapján. Az adatkezelést megelőzően érdekmérlegelés során dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd elvégzi az elszámoltathatóság elvével összhangban a jogos érdek teszt érvényesülését (vagyis megállapításra kerül, hogy az adatkezelés olyan jogos érdekek érvényesítéséhez szükségesek, amelyekkel szemben nem élveznek előnyt az érintett érdekei, alapvető jogai stb.) és ezt megfelelően dokumentálja az adatvédelmi hatóság iránymutatásai szerint.

3.2 Ezek a személyes adatok a következők:

a) Az ügyfél neve

b) az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye

c) születési ideje, helye, cég esetén nyilvántartási száma

d) adószáma

e) az ügyfél elérhetőségei (telefonszám, emailcím)

f) az ügyfél neme

g) egyéb rendelkezésemre bocsátott adat, illetve az ügyvédi átvilágításhoz szükséges adatok

3.3 A weblapomon kezelt adat:

A weblap a webnode.hu szolgáltató által biztosított, amelyhez saját domain név tartozik. Csak azok az adatok kerülnek gyűjtésre a weboldal látogatása során amelyeket a webnode. hu szolgáltató gyűjt. dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd nem gyűjt hírlevél feliratkozáshoz email címeket sem egyéb adatokat. A webnode.hu oldalon megtekinthetik a szolgáltató adatvédelmi szabályzatát.

3.4 A facebook oldalon kezelt adat:

A weboldalamról lehetőség van a facebook oldalam elérhetőségre, bekövetésére. A facebook oldalamon csak a Felhasználó által, a facebook oldalán megadott adatok állnak rendelkezésemre. Az oldal bekövetése során, amennyiben a Felhasználó a kedvencek listáját nyilvános láthatóságra állította, abban az esetben tudomást szerzek a Felhasználó személyéről. A posztok lájkolása során láthatóvá válik másik számára is a Felhasználó facebook profil oldala és azon minden olyan adat, amelyet nyilvános láthatóságra állított.

A facebook oldalamon, mint dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd külön adatokat nem gyűjtök. A facebook egyéb adatokat is gyűjthet és statisztikákat készíthet ezekből az adatokból pl. női látogatók, ország vagy városbeli elkülönítések, de ezeket is a Felhasználó által a facebookon megadott adatokból készíti.  

IV. Adatkezelés célja, jogalapja

4.1 Adatkezelőként a következő célokból kezelem a fent meghatározott adatokat:

 • Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben meghatározottak szerint

 • az ügyfél jogi igény érvényesítése,

 • kötelező adatszolgáltatás,

 • kapcsolattartás céljából.

4.2 Az adatkezelés jogalapja:

 • az ügyfeleimmel fennálló kötelezettségeim teljesítéséhez,

 • egyéb jogi kötelezettségem teljesítéséhez,

 • vagy egyéb jogos érdek miatt szükséges.

A személyes adat egyéb felhasználásához szükséges beszerezni a jogosult engedélyét.  

V. Személyes adatok továbbítása

 • Magyar Ügyvédi Kamara

 • a megbízási szerződés, meghatalmazás szerint a jogi érvényesítéshez szükséges személyek, hatóságok, szervek

Személyes adat tárolására a cél megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzési időt dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd számára a céltól függően jogszabályok, ügyvédi kamarai szabályzatok írják elő.    

VI. A felhasználó jogai, érvényesítésük módja

6.1 A Felhasználó kérheti az Adatkezelőt, hogy tájékoztassa kezeli-e személyes adatát, és amennyiben igen, akkor biztosítson számára hozzáférést a személyes adataihoz. Ezt kérheti írásban kolozseszter@t-online.hu emailcímen, vagy ajánlott, tértivevényes levélben dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd székhelyére címezve. Minden kérés esetében dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd akkor tekinti hitelesnek, ha a felhasználó egyértelműen beazonosítható.

6.2 A Felhasználó kérheti adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve kiegészítését.

6.3 A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, azonban a törlés megtagadható bizonyos okokból. A törlés megtagadásáról és annak okáról minden esetben tájékoztatni kell a Felhasználót.

6.4 A Felhasználó kérheti személyes adatainak korlátozását, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatainak pontosságát. Ilyenkor a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.

6.5 A Felhasználó megtilthatja a személyes adatok direkt marketing célokra történő felhasználását.

6.6 A Felhasználó megtilthatja személyes adatainak harmadik személy szolgáltató részére történő átadását.

6.7 A Felhasználó a kezelt személyes adatairól másolatot kérhet.

6.8 A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak használata ellen.   

VII. Információbiztonság

Az adatkezelő, dr. Kolozsvári Eszter egyéni ügyvéd védi a személyes adatokat a jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség, megsemmisülés ellen és megtesz minden intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, ehhez megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel forduljon az adatkezelőhöz.

8.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, tel.: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint-az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.