Az előtársaságról röviden

2018.05.13

A gazdasági társaság a létesítő okirat ügyvédi/jogtanácsosi ellenjegyzésétől (közjegyzői közokiratba foglalásától) kezdődően előtársaságként működhet. Viszont ahhoz, hogy az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet  is folytathasson ilyen formában, a társaság nyilvántartásba-vételi kérelmét be kell nyújtani a cégbíróságra. Tehát egy előtársaság kezdő napja a társasági szerződés aláírásának napja lesz és az utolsó napja a cégbíróság jogerős bejegyző végzése előtti nap. Ez azért lényeges, mert ezen időszak külön üzleti évet jelent majd a társaság életében. Az előtársasági jelleget a társaság iratain és jognyilatkozatain fel kell tüntetni ("b.a."-bejegyzés alatt). Ha a társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, akkor ezek a jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek. De ha a gazdasági társaság nyilvántartásba vételét jogerősen elutasítják, vagy a társaság a nyilvántartásba-vételi kérelmét visszavonja az előtársaság működését meg kell szüntetni (a tudomásszerzéstől jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat). Amennyiben ezt a kötelezettségét az előtársaság megszegi az ezzel okozott károkért az előtársaság vezető tisztségviselői a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.


Az előtársaság csak korlátozottan jogképes, mert a létrehozni kívánt gazdasági társaság szabályait kell alkalmazni, de a következő eltérésekkel:

  • a tagok személyében kizárólag jogszabályon alapuló változás következhet be
  • a létesítő okirat nem módosítható (kivéve, ha erre a nyilvántartó bíróság vagy a hatósági engedély kiadására jogosult szerv hívja fel)
  • előtársaság gazdasági társaságot nem alapíthat, abban nem vehet részt
  • nem kezdeményezhet tag kizárására irányuló pert
  • nem határozhat el átalakulást, egyesülést, szétválást, jogutód nélküli megszűnést.