Azonnali hatályú felmondás

2017.03.05

A munkavállaló és a munkáltató részéről is alkalmazható munkaviszonyt megszüntetési forma.

Az Mt. két esetben teszi lehetővé az alkalmazását, abban az esetben, ha az egyik fél:

1. A munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi (pl. rendszeresen sokat késő munkavállalóval szemben szóba jöhet az azonnali hatályú felmondás),

2. egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az azonnali hatályú felmondás esetében a felmondási tilalmak nem érvényesülnek. Ebben az esetben is, csakúgy mint a felmondásnál a munkáltató esetén az érvényesség feltétele, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá a felmondást, valamint tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségeket és azok határidejét is. Az azonnali hatályú felmondást indokolni kell, kivéve ha munkavállaló próbaidő alatt él vele, illetve ha a munkáltató határozott idejű munkaviszonyt szüntet meg ezen a módon.

Mit tekinthetünk lényeges kötelezettségnek?

Főleg a munkajogi alapelvekből, a törvényben meghatározott alapvető kötelezettségekből, illetve a munkaszerződésből eredő kötelezettségeket.

munkáltató Mt-ből eredő alapvető kötelezettségei:

  • a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani (pl. a munkavégzéshez szükséges számítógépeket, berendezéseket),

  • a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat (pl. női munkavállalóval nagyon nehéz rekeszek rámoltatása),

  • biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit (pl. megfelelő hőmérséklet van az irodában, nincsenek az egészségre ártalmas anyagok stb.)

munkavállaló Mt-ből eredő alapvető kötelezettségei:

  • a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni (nem alkoholos, nem kábítószeres állapotban, ha irodában dolgozik az adott helyen elvárt öltözetben stb. )

  • munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni munkavégzés céljából (természetesen mindvégig munkaképes állapotban),

  • munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel, gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,

  • a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,

  • munkatársaival együttműködni.

Az azonnali hatályú felmondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet gyakorolni, de legfeljebb egy évig (ha 15 napon belül nem volt rá mód), bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig.

Az azonnali hatályú felmondás esetén is a munkakörét át kell adnia a munkavállalónak (a munkáltató belső szabályzata szerint) és erre a munkáltatónak a megfelelő feltételeket biztosítania kell. Erre érdemes odafigyelni, mert ha nem megfelelően történik a munkakör átadása, akkor a jogellenes-munkaviszony megszüntetés esete áll fenn és ilyenkor a munkavállalónak kell megfizetnie a munkáltató részére a felmondási időre járó átlagkereset összegét. Ha pedig az átadás hiánya miatt kára is keletkezne a munkáltatónak, akkor kártérítésként ezt is meg kell téríteni (max. 12 havi távolléti díj).

A munkáltatónak az azonnali hatályú felmondás napjáig ki kell fizetnie a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságait és a jogszabályban előírt igazolásokat 5 munkanapon belül kell kiadni.

Néhány jó tanács az azonnali hatályú felmondáshoz:

1. Akár mi mondunk fel, akár nekünk mondanak fel vizsgáljuk meg az okot, hogy helye van-e az azonnali hatályú felmondásnak!

2. Mindig írásban kell közölni!

3. Az ok felmerülésétől 15 napunk van, ha ezen a módon szeretnénk felmondani!

4. A munkakör átadásánál legyünk körül tekintőek és ragaszkodjunk hozzá, hogy írásban rögzítsük az átadás hiánytalan megtörténtét!