A munkáltató alapvető kötelezettségei a munkaszerződés teljesítése során

2018.12.03

A munkaszerződés teljesítése során a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) a munkáltató és a munkavállaló számára is előír alapvető kötelezettségeket.  A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni és a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani (felek eltérően megállapodhatnak). Vagyis a munkáltatónak a munkát úgy kell megszerveznie, hogy a munkavállalót folyamatosan munkával tudja ellátni és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket is biztosítania kell. Továbbá a munkáltatónak kell biztosítania az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Sőt, a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat (pl. női munkavállalókkal nehéz ládák cipeltetése stb.). Ha a munkavállaló egészségi állapota megváltozik, akkor a munkáltató a változásra tekintettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani.

A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.

A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

A munkáltató köteles a munkavállalót minden olyan tényről, adatról, körülményről, vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az Mt.-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

Tilos a joggal való visszaélés, különösen a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítása, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozása, zaklatása, véleménynyilvánításának elfojtása.