A haszonélvezeti jog

2017.05.29

Mit jelent, ha egy ingatlanon haszonélvezeti jog van? Milyen jogai vannak a haszonélvezőnek és milyen jogok illetik meg a tulajdonost? A következő írásban erre kaphat választ.

A HASZONÉLVEZETI JOG KELETKEZÉSE:

A haszonélvezeti jogot keletkeztethet jogszabály, illetve szerződéssel is alapíthatunk.

Ha jogszabállyal jön létre, akkor abban a pillanatban létre jön, ahogy az adott jogi tény bekövetkezik. Pl. Az örökhagyó házastársát megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyakon Ptk. 7:58.§ szerint. Ahogy az örökhagyó halála bekövetkezett a holtig tartó haszonélvezeti jog létrejött.

Amennyiben szerződésen alapul a haszonélvezeti jog pl. egy ingatlan esetén, pusztán csak a szerződés még nem hozza létre, szükséges az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése is.

Ha nem ingatlanon keletkezik haszonélvezeti jog, akkor a dolog birtokának átadására van szükség.

Haszonélvezeti jogot a tulajdonos alapíthat.

A HASZONÉLVEZETI JOG TARTALMA:

A más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.

Ha egyidejűleg több haszonélvező is van, akkor a közös tulajdon szabályait kell alkalmazni.


SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT JOG:

Ez azt jelenti, hogy nem lehet átruházni, nem örökölhető. Azonban a haszonélvezet gyakorlása átengedhető. De ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlása csak abban az esetben engedhető át, ha a tulajdonos -azonos feltételek mellett- a dolog használatára, hasznosítására, a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt.


A TULAJDONOS JOGAI A HASZONÉLVEZET FENNÁLLÁSA ALATT:

A leggyakoribb kérdések közé tartozik, "De hát én vagyok a tulajdonos, akkor nekem nincsenek is jogaim?" Ez általában akkor hangzik el, amikor megörököl valaki egy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant.

A tulajdonos a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.

A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Amennyiben a tulajdonos úgy látja, hogy a haszonélvező a dolgot nem a rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja azt, esetleg a rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja. Vagy fennáll a veszélye annak, hogy a haszonélvezet megszűntével a dolgot nem tudja majd visszaadni, ilyenkor megfelelő biztosítékot követelhet, ha a tulajdonos tiltakozása nem vezetett eredményre. Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, akkor a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását felfüggesztheti a biztosíték adásáig. Ezek a tulajdonosi jogok fennállnak azzal a személlyel szemben is, akinek a haszonélvező a haszonélvezeti jog gyakorlását átengedte, itt nem a haszonélvezeti jog felfüggesztése történik, hanem az átengedett jog gyakorlásától tilthatja el a bíróság.


A HASZONÉLVEZET TÁRGYÁNAK ELPUSZTULÁSA:

A tulajdonos nem köteles azt helyreállítani. De ha helyreállítja a haszonélvezeti jog feléled, azonban kérheti a helyreállításra fordított összeggel arányos korlátozást. Ha a haszonélvezet tárgya helyébe más dolog vagy követelés lép, akkor a haszonélvezet erre terjed ki.


HASZONÉLVEZET MEGSZŰNÉSE:

Ha határozott időre szólt, annak az időtartamnak a lejártával. A jogosult halálával, jogutód nélküli megszűnésével, vagy ha a haszonélvező megszerzi a dolog tulajdonjogát.

Amennyiben jogügylettel megszüntetik a haszonélvezeti jogot, akkor szükséges a haszonélvező lemondó nyilatkozata (írásban) és pl. ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásból való törlése is. Gyakori ingatlan értékesítésénél, hogy a haszonélvező is lemond a haszonélvezeti jogáról.